000939 *ST鍑开
最新股本状况(单位:万股)
总股本: 392959.5494
流通股: 303780.7076
国家股: 0 
法人股:  
发起人股:  
转配股:  
B股:  
H股:  
最新财务指标(2018三季
每股收益(元): -0.441317
每股资本公积金(元): 1.4550
每股未分配利润(元): -0.5460
净资产收益率(%): -22.3740
每股净资产(元): 1.9725
最新公司动态
2019-03-23 *ST凯迪:关于新增债务到期未能清偿的公
2019-03-23 *ST凯迪:关于新增大股东股票被轮候冻结
2019-03-23 *ST凯迪:关于更新银行账户冻结情况的公
2019-03-22 *ST凯迪:武汉凯迪电力股份有限公司20
2019-03-16 *ST凯迪:关于第九届董事会第六次会议决
2019-03-15 *ST凯迪:关于公司重大诉讼、仲裁案件进
2019-03-13 *ST凯迪:关于中国证监会立案调查进展暨