000939 *ST鍑开
最新股本状况(单位:万股)
总股本: 392959.5494
流通股: 303780.7076
国家股: 0 
法人股:  
发起人股:  
转配股:  
B股:  
H股:  
最新财务指标(2018三季
每股收益(元): -0.441317
每股资本公积金(元): 1.4550
每股未分配利润(元): -0.5460
净资产收益率(%): -22.3740
每股净资产(元): 1.9725
最新公司动态
2018-12-13 *ST凯迪:关于第九届董事会第四次会议决
2018-12-13 *ST凯迪:关于召开2018年第四次临时
2018-12-12 *ST凯迪:关于召开武汉凯迪电力股份有限
2018-12-11 *ST凯迪:“16凯迪03”2018年付
2018-12-11 *ST凯迪:关于媒体报道的澄清公告
2018-12-11 *ST凯迪:关于对深交所236号关注函回
2018-12-11 *ST凯迪:关于新增银行账户被冻结的公告