锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟?s=603922
最新股本状况(单位:万股)
总股本: 12800
流通股: 3200
国家股:  
法人股:  
发起人股:  
转配股:  
B股:  
H股:  
最新财务指标(2018中期
每股收益(元): 0.300176
每股资本公积金(元): 5.5896
每股未分配利润(元): 1.9123
净资产收益率(%): 3.43
每股净资产(元): 8.7514
最新公司动态
2018-09-25 长城证券:首次公开发行股票初步询价结果及
2018-09-25 长城证券:首次公开发行股票招股说明书摘要
2018-09-25 长城证券:首次公开发行股票招股说明书
2018-09-25 长城证券:首次公开发行股票投资风险特别公
2018-09-25 乐视网:关于控股子公司司法拍卖成交确认暨
2018-09-25 京蓝科技:发行股份购买资产并募集配套资金
2018-09-25 京蓝科技:关于发行股份购买资产并募集配套