002260 *ST寰峰ゥ
最新股本状况(单位:万股)
总股本: 26520
流通股: 26520
国家股:  
法人股:  
发起人股:  
转配股:  
B股:  
H股:  
最新财务指标(2019三季
每股收益(元): 0.034149
每股资本公积金(元): 0.0326
每股未分配利润(元): -2.4006
净资产收益率(%):
每股净资产(元): -1.2852
最新公司动态
2019-11-07 *ST德奥:关于重整及恢复上市进展情况的
2019-10-25 *ST德奥:2019年第三季度报告全文
2019-10-25 *ST德奥:2019年第三季度报告正文
2019-10-25 *ST德奥:关于第五届董事会第七次会议决
2019-10-25 *ST德奥:关于第五届监事会第六次会议决
2019-10-15 *ST德奥:2019年前三季度业绩预告修
2019-10-11 *ST德奥:关于重整及恢复上市进展情况的