000939 *ST鍑开
财务指标(单位:人民币元)
  年度: 报告期:    
项目 / 报告期
2018三季
项目 / 报告期
2018三季

基本每股收益(元)
-0.44
净利润率(%)
-96.38
每股净资产(元)
1.97
总资产报酬率(%)
-4.62
净资产收益率—加权平均(%)
-22.37
存货周转率
0.55
扣除后每股收益(元)
-0.44
固定资产周转率
0.13
流动比率(倍)
0.51
总资产周转率
0.05
速动比率 (倍)
0.37
净资产比率(%)
21.20
应收帐款周转率(次)
0.64
固定资产比率(%)
40.11
资产负债比率(%)
76.21