200018 *ST绁炲煄B
财务指标(单位:人民币元)
  年度: 报告期:    
项目 / 报告期
2019三季
项目 / 报告期
2019三季

基本每股收益(元)
-0.90
净利润率(%)
-471.49
每股净资产(元)
-0.76
总资产报酬率(%)
-17.40
净资产收益率—加权平均(%)
存货周转率
0.31
扣除后每股收益(元)
-0.62
固定资产周转率
2.20
流动比率(倍)
0.74
总资产周转率
0.04
速动比率 (倍)
0.62
净资产比率(%)
-16.28
应收帐款周转率(次)
0.09
固定资产比率(%)
1.71
资产负债比率(%)
115.90