200018 *ST绁炲煄B
财务指标(单位:人民币元)
  年度: 报告期:    
项目 / 报告期
2019一季
项目 / 报告期
2019一季

基本每股收益(元)
-0.08
净利润率(%)
-84.56
每股净资产(元)
0.06
总资产报酬率(%)
-1.36
净资产收益率—加权平均(%)
-122.20
存货周转率
0.18
扣除后每股收益(元)
-0.08
固定资产周转率
0.98
流动比率(倍)
0.88
总资产周转率
0.02
速动比率 (倍)
0.80
净资产比率(%)
1.13
应收帐款周转率(次)
0.04
固定资产比率(%)
1.62
资产负债比率(%)
98.55