600421 ST娴犳澘锟?
财务指标(单位:人民币元)
  年度: 报告期:    
项目 / 报告期
2019中期
项目 / 报告期
2019中期

基本每股收益(元)
-0.02
净利润率(%)
-103.11
每股净资产(元)
-0.01
总资产报酬率(%)
-8.75
净资产收益率—加权平均(%)
存货周转率
12.39
扣除后每股收益(元)
-0.02
固定资产周转率
0.16
流动比率(倍)
0.24
总资产周转率
0.09
速动比率 (倍)
0.23
净资产比率(%)
-4.16
应收帐款周转率(次)
4.29
固定资产比率(%)
53.97
资产负债比率(%)
84.44