600401 *ST濞撮攱榧?
财务指标(单位:人民币元)
  年度: 报告期:    
项目 / 报告期
2018三季
项目 / 报告期
2018三季

基本每股收益(元)
-0.22
净利润率(%)
-133.46
每股净资产(元)
0.03
总资产报酬率(%)
-8.52
净资产收益率—加权平均(%)
-690.24
存货周转率
9.58
扣除后每股收益(元)
-0.19
固定资产周转率
0.14
流动比率(倍)
0.46
总资产周转率
0.06
速动比率 (倍)
0.45
净资产比率(%)
1.36
应收帐款周转率(次)
0.36
固定资产比率(%)
48.34
资产负债比率(%)
98.94