600401 *ST濞撮攱榧?
财务指标(单位:人民币元)
  年度: 报告期:    
项目 / 报告期
2019一季
项目 / 报告期
2019一季

基本每股收益(元)
-0.06
净利润率(%)
-226.39
每股净资产(元)
-0.59
总资产报酬率(%)
-3.94
净资产收益率—加权平均(%)
存货周转率
7.81
扣除后每股收益(元)
-0.03
固定资产周转率
0.03
流动比率(倍)
0.31
总资产周转率
0.02
速动比率 (倍)
0.31
净资产比率(%)
-41.94
应收帐款周转率(次)
0.17
固定资产比率(%)
49.01
资产负债比率(%)
142.37