锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟?s=603922
财务指标(单位:人民币元)
  年度: 报告期:    
项目 / 报告期
2018三季
项目 / 报告期
2018三季

基本每股收益(元)
0.38
净利润率(%)
5.98
每股净资产(元)
8.83
总资产报酬率(%)
2.82
净资产收益率—加权平均(%)
4.26
存货周转率
1.49
扣除后每股收益(元)
0.29
固定资产周转率
3.14
流动比率(倍)
2.41
总资产周转率
0.47
速动比率 (倍)
1.49
净资产比率(%)
66.64
应收帐款周转率(次)
3.31
固定资产比率(%)
14.74
资产负债比率(%)
33.36