锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟?s=603922
财务指标(单位:人民币元)
  年度: 报告期:    
项目 / 报告期
2018一季
项目 / 报告期
2018一季

基本每股收益(元)
0.20
净利润率(%)
9.92
每股净资产(元)
8.90
总资产报酬率(%)
1.51
净资产收益率—加权平均(%)
2.25
存货周转率
0.46
扣除后每股收益(元)
0.17
固定资产周转率
1.00
流动比率(倍)
2.24
总资产周转率
0.15
速动比率 (倍)
1.36
净资产比率(%)
67.88
应收帐款周转率(次)
1.10
固定资产比率(%)
15.16
资产负债比率(%)
32.12