锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟?s=300098
财务指标(单位:人民币元)
  年度: 报告期:    
项目 / 报告期
2018三季
项目 / 报告期
2018三季





基本每股收益(元)
0.23




净利润率(%)
15.42
每股净资产(元)
3.10
总资产报酬率(%)
5.04
净资产收益率—加权平均(%)
7.18




存货周转率
2.15
扣除后每股收益(元)
0.22
固定资产周转率
17.90




流动比率(倍)
1.80
总资产周转率
0.33
速动比率 (倍)
1.54




净资产比率(%)
67.81
应收帐款周转率(次)
2.05
固定资产比率(%)
1.94
资产负债比率(%)
31.08