锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟?s=300445
财务指标(单位:人民币元)
  年度: 报告期:    
项目 / 报告期
2018三季
项目 / 报告期
2018三季

基本每股收益(元)
0.27
净利润率(%)
27.92
每股净资产(元)
3.04
总资产报酬率(%)
7.97
净资产收益率—加权平均(%)
8.78
存货周转率
1.25
扣除后每股收益(元)
0.25
固定资产周转率
1.59
流动比率(倍)
7.35
总资产周转率
0.29
速动比率 (倍)
6.37
净资产比率(%)
89.31
应收帐款周转率(次)
3.51
固定资产比率(%)
17.80
资产负债比率(%)
10.69