锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟?s=300445
财务指标(单位:人民币元)
  年度: 报告期:    
项目 / 报告期
2018一季
项目 / 报告期
2018一季

基本每股收益(元)
0.05
净利润率(%)
21.09
每股净资产(元)
2.88
总资产报酬率(%)
1.63
净资产收益率—加权平均(%)
1.85
存货周转率
0.35
扣除后每股收益(元)
0.05
固定资产周转率
0.42
流动比率(倍)
8.09
总资产周转率
0.08
速动比率 (倍)
7.33
净资产比率(%)
88.99
应收帐款周转率(次)
0.98
固定资产比率(%)
18.36
资产负债比率(%)
11.01