002259 ST锟斤拷鏉堬拷
财务指标(单位:人民币元)
  年度: 报告期:    
项目 / 报告期
2019一季
项目 / 报告期
2019一季

基本每股收益(元)
-0.02
净利润率(%)
-5.80
每股净资产(元)
1.97
总资产报酬率(%)
-0.40
净资产收益率—加权平均(%)
-0.79
存货周转率
12.23
扣除后每股收益(元)
-0.02
固定资产周转率
0.26
流动比率(倍)
1.90
总资产周转率
0.07
速动比率 (倍)
1.89
净资产比率(%)
53.63
应收帐款周转率(次)
0.90
固定资产比率(%)
27.85
资产负债比率(%)
36.50