002260 *ST寰峰ゥ
财务指标(单位:人民币元)
  年度: 报告期:    
项目 / 报告期
2019一季
项目 / 报告期
2019一季

基本每股收益(元)
-0.03
净利润率(%)
-8.85
每股净资产(元)
-1.33
总资产报酬率(%)
-2.50
净资产收益率—加权平均(%)
存货周转率
1.15
扣除后每股收益(元)
-0.03
固定资产周转率
1.35
流动比率(倍)
0.23
总资产周转率
0.28
速动比率 (倍)
0.13
净资产比率(%)
-109.75
应收帐款周转率(次)
1.55
固定资产比率(%)
21.76
资产负债比率(%)
209.75