002333 *ST缂冿拷锟斤拷
发行筹资
发行类型: 增发
发行起始日: 2011-9-22
发行性质:
发行股票种类: A股
发行方式: 限制性股票授予
发行公众股数量(万股):
人民币发行价格(元): 7.26
外币发行价格(元):  
实际募集资金(万元): 1078.8360
实际发行费用(万元):
发行市盈率(倍):  
上网定价中签率(%):  
二级配售中签率(%):
招股说明书
罗普斯金:首次公开发行股票招股说明书摘要  (2009-12-25 06:30)
罗普斯金:首次公开发行股票招股说明书  (2009-12-25 06:30)
上市公告书
罗普斯金:首次公开发行股票上市公告书  (2010-01-11 06:30)
配股说明书