002005 *ST寰疯豹
股本结构 (单位:万股)
截 止 时 间 2019-8-30 2019-3-28 2019-4-29
尚未流通股票 0  0  0 
发起人股股份   0   
国家持有股份 0  0  0 
境内法人持有股份      
境外法人持有股份      
国有法人股      
募集法人股      
内部职工股      
高管股 0  0  0 
自然人持股      
优先股      
转配股      
其他未流通股      
配售法人股 0  0  0 
战略投资者持有股份 0  0   
一般法人持有股份      
证券投资基金持有股份      
已发行未上市社会公众股      
有限售条件股合计      
国家持股(限售)      
国有法人持股(限售) 0  0  0 
其他内资股(限售) 7282.2345  7282.2345  15580.48 
其中:境内法人股 0  0  0 
其中:境内自然人股 7282.2345  7282.2345  15580.48 
外资持股 0  0  0 
其中:境外法人股      
其中:境外自然人股      
已流通股票 169189.7655  169189.7655  160891.52 
人民币普通股 169189.7655  169189.7655  160891.52 
境内上市外资股(B股) 0  0   
境外上市外资股(H、S、N股)      
其他      
总股本 176472  176472  176472