200018 *ST绁炲煄B
股本结构 (单位:万股)
截 止 时 间 2019-4-30 2018-11-29 2018-10-23
尚未流通股票 0  0  0 
发起人股股份   0  0 
国家持有股份 0  0  0 
境内法人持有股份      
境外法人持有股份      
国有法人股      
募集法人股      
内部职工股      
高管股 0  0   
自然人持股      
优先股      
转配股      
其他未流通股      
配售法人股 0  0  0 
战略投资者持有股份      
一般法人持有股份      
证券投资基金持有股份      
已发行未上市社会公众股      
有限售条件股合计      
国家持股(限售)      
国有法人持股(限售) 0  0   
其他内资股(限售) 43885.7067  43885.7067  9974.1756 
其中:境内法人股 0  0  4247.9672 
其中:境内自然人股 43885.7067  43885.7067  5726.2084 
外资持股 0  0  0 
其中:境外法人股      
其中:境外自然人股      
已流通股票 125938.7944  125938.7944  159850.3255 
人民币普通股 99558.4713  99558.4713  133470.0024 
境内上市外资股(B股) 26380.3231  26380.3231  26380.3231 
境外上市外资股(H、S、N股) 0  0  0 
其他 0  0  0 
总股本 169824.5011  169824.5011  169824.5011